Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

Predrealizačné a porealizačné zameranie

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

  • Vyhotovenie výškopisno – polohopisných plánov
  • Vyhotovenie geodetickej časti predprojektovej dokumentácie
  • Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • Zabezpečenie dodania informatívneho zákresu priebehu inž. sietí
  • Zameranie priebehu vytýč. inžinierskych sietí správcom
  • Tvorba Základne mapy diaľnice
  • Tvorba Jednotnej železničnej mapy